blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Workum
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden

Er zijn administratiekantoren gevonden in Workum Administratiekantoren

Nespart B.V.
Aldewei 4
8711BT  WORKUM
0515-540850

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Workum Antiekwinkels

Kunsthuis Kort
Noard 200
8711AM  WORKUM
0515-543695

Er zijn apotheken gevonden in Workum Apotheken

Workum
Noard 14
8711AH  WORKUM
0515-541591

Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Workum Assurantietussenpersonen

Horjus, De Jong & Van der Goot
Sud 16
8711CV  WORKUM
0515-232245

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Workum Autoreparateurs

IJntema
Spoardyk 24A
8711CJ  WORKUM
0515-541439

Er zijn autowasserijen gevonden in Workum Autowasserijen

Ivo de Boer Autopoetsbedrijf
Kalkwurk 1
8711KA  WORKUM
0515-541280

Er zijn banken gevonden in Workum Banken

Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland
Aldewei 7
8711BS  WORKUM
0514-603511

Er zijn basisscholen gevonden in Workum Basisscholen

Ludgerusschool St
Doltewal 10A
8711AX  WORKUM
0515-542553

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden

Er zijn binnenvaart gevonden in Workum Binnenvaart

Schotanus
Buterikkers 103
8711GT  WORKUM
0515-541840

Er zijn bloemisten gevonden in Workum Bloemisten

Groen
Begine 45
8711BH  WORKUM
0515-541277

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden

Er zijn bouwmarkten gevonden in Workum Bouwmarkten

Bandstra
Sud 20-22
8711CV  WORKUM
0515-541394

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Workum Bouwspecialisten

J.M.I. Betimmering
Begine 39
8711BG  WORKUM
0515-541970

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden
Cafes
Er zijn geen cafes gevonden
Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden

Er zijn cv-installateurs gevonden in Workum Cv-installateurs

Ruiter Techniek Workum
Dwarsnoard 45
8711AR  WORKUM
0515-543031

Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden
Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden
Economisch-adviesbureaus
Er zijn geen economisch-adviesbureaus gevonden

Er zijn fietswinkels gevonden in Workum Fietswinkels

Scheltema
Sud 74
8711CW  WORKUM
0515-541678

Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Workum Fotografen

Marica van der Meer Fotografie en Toerisme
Fugelikkers 21
8711DC  WORKUM
0515-541239

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Workum Goederenvervoer

Hibma
Soalsdijk 4
8711JE  WORKUM
0515-541640

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden
Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Workum Hondentrimsalons

D.S.Z. Hondentrimsalon Janice
Begine 20
8711BJ  WORKUM
0515-543449

Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Workum Hotelrestaurants

Gulden Leeuw
Merk 2
8711CL  WORKUM
0515-542341

Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Workum Interieurbouwers

Djippegat Timmerskuorre/ SkŻtlapper
Aldedyk 25
8711HH  WORKUM
0515-542404

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Workum Jachthavens

Bouwsma
Algeraburren 31
8711BR  WORKUM
0515-542004

Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Workum Kampeerterreinen

Welgelegen
Lange Leane 11
8711HK  WORKUM
0514-522442

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Workum Keukenspecialisten

Heide
Sud 112-116
8711CX  WORKUM
0515-541925

Er zijn kinderopvang gevonden in Workum Kinderopvang

StjelpenÍst I.E. Hooghiemstra- Jellesma
Algeraburren 33
8711BR  WORKUM
0515-542639

Er zijn klusbedrijven gevonden in Workum Klusbedrijven

Jager
Sud 136
8711CZ  WORKUM
0515-542948

Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden
Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Workum Lasbedrijven

Project Support Elgersma
Aldedyk 12
8711HH  WORKUM

Er zijn loodgieters gevonden in Workum Loodgieters

Veneman Installatietechniek
Dwarsnoard 49
8711AR  WORKUM
0515-540328

Makelaars
Er zijn geen makelaars gevonden
Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden
Metselaars
Er zijn geen metselaars gevonden

Er zijn meubelmakers gevonden in Workum Meubelmakers

Houtbaar
Algeraburren 21
8711BR  WORKUM
0515-543180

Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden
Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Workum Notarissen

Kantoor Notaris mr. Th.J. Houtsma
Hammole 20
8711BZ  WORKUM
0515-542015

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Workum Opinieonderzoekers

J.M.I. Betimmering
Begine 39
8711BG  WORKUM
0515-541970

Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Workum Organisatie-adviesbureaus

Schoorl Invoke Personeelsadvies
Ielaak 14
8711KP  WORKUM
0515-542871

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Workum Passagiersvaart-veerdiensten

Pelle
Hegeterp 4
8711EN  WORKUM
0515-543108

Er zijn pensions gevonden in Workum Pensions

Smidsvuur
Sylspaed 27-29
8711EB  WORKUM
0515-542072

Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Workum Projectontwikkelaars

Bakker Workum Projekten B.V.
Eniggaburren 15
8711HP  WORKUM
0515-542885

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden
Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Workum Reisbemiddelaars

The Travel Company-eig. M.J.M. Westra
It Fjouwerkant 33
8711KM  WORKUM
0515-542660

Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden
Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Workum Schilders

Hoekstra
Hoekseize 1B
8711HR  WORKUM
0515-543093

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden

Er zijn sloopbedrijven gevonden in Workum Sloopbedrijven

Jager Siemensma
Sylspaed 39
8711EC  WORKUM
0515-541940

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Workum Sociaal-cultureel-werk

Jeugd en Jongerenwerk Workum
Begine 12
8711BJ  WORKUM

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Workum Software-producenten

I.S.N. Technische Informatisering
Trekwei 7
8711GR  WORKUM
0515-543434

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Workum Speelgoedwinkels

Speelstraat V.O.F.
Begine 37
8711BG  WORKUM
0515-542775

Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden
Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden
Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden

Er zijn stukadoren gevonden in Workum Stukadoren

Hoekstra & Kunst
Hammole 9
8711BZ  WORKUM
0515-543711

Er zijn tabakswinkels gevonden in Workum Tabakswinkels

Velde
Noard 45
8711AB  WORKUM
0515-541629

Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Workum Taxibedrijven

Bles B.V.
Sud 9
8711CR  WORKUM
0515-541306

Er zijn tegelzetters gevonden in Workum Tegelzetters

Tegelwerken P. de Cock
Panwurk 5
8711BE  WORKUM

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden

Er zijn thuiszorg gevonden in Workum Thuiszorg

Te Plak Workum
Skil 6A
8711CN  WORKUM
0515-541136

Timmermannen
Er zijn geen timmermannen gevonden
Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Workum Uitvaartverzorgers

Workum en omstreken
Sud 118
8711CX  WORKUM

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Workum Veeteelt-diensten

Workumerwaard V.O.F.
Slinkewei 15
8711HC  WORKUM
06-21246244

Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden

Er zijn videotheken gevonden in Workum Videotheken

It Noard
Noard 117
8711AD  WORKUM
0515-541800

Er zijn viswinkels gevonden in Workum Viswinkels

Cees Bijlsma
Merk 23
8711CM  WORKUM
0515-541386

Er zijn vloerleggers gevonden in Workum Vloerleggers

ten Boom
Bascohof 16
8711EX  WORKUM
0515-543459

Webdesigners
Er zijn geen webdesigners gevonden
Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Workum Woningstoffeerderijen

Harmen de Jong
Sud 137
8711CZ  WORKUM

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Workum Zitmeubel-makers

J.M.I. Betimmering
Begine 39
8711BG  WORKUM
0515-541970

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid